Algemene voorwaarden bij uitvoering van advies- en trainingsopdrachten door Mijnie Oosterom training|advies

 

Artikel 1 Definitie

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever:
Degene die aan Mijnie Oosterom opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede degene aan wie Mijnie Oosterom een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Mijnie Oosterom en opdrachtgever betreffende door opdrachtgever aan Mijnie Oosterom opgedragen of op te dragen werkzaamheden, daaronder begrepen een door Mijnie Oosterom aan opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Opdracht

 1. Mijnie Oosterom verbindt zich ten behoeve van opdrachtgever tot het verrichten van enkele diensten, zoals weergegeven in het aanbod of de offerte opgesteld door Mijnie Oosterom. Vorm en inhoud van deze diensten zullen in onderling overleg worden vastgesteld en aan de hand van de ontwikkelingen zonodig worden bijgesteld.
 2. De genoemde werkzaamheden worden naar eigen inzicht door Mijnie Oosterom verricht. Mijnie Oosterom heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen, met inachtneming van de overeengekomen termijn van levering.
 3. De overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de desbetreffende opdracht van de opdrachtgever schriftelijk door deze is verstrekt aan Mijnie Oosterom, danwel Mijnie Oosterom met de dienstverlening een aanvang heeft gemaakt.

 

 

Artikel 4 Honorarium

 1. Mijnie Oosterom ontvangt een honorarium zoals vastgelegd in het aanbod of offerte.
 2. Dit honorarium zal periodiek worden betaald binnen veertien dagen na ontvangst van een gespecificeerde
  declaratienota. In geval van niet (tijdige) betaling is de opdrachtgever altijd in gebreke.
 3. Het bijhouden van de tijdsbesteding is de verantwoordelijkheid van Mijnie Oosterom. Overschrijding vindt
  niet plaats dan na overleg en toestemming van opdrachtgever.

Artikel 5 Materialen en bescheiden

 1. Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zal opdrachtgever in overleg met Mijnie Oosterom materialen en/of bescheiden aan haar ter beschikking stellen.
 2. Mijnie Oosterom is gehouden de in het vorige lid genoemde materialen en/of bescheiden terstond na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever te retourneren.


Artikel 6 Communicatie

 1. Gedurende de loop van deze overeenkomst zullen de opdrachtgever en Mijnie Oosterom regelmatig met elkaar overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken de opdracht betreffende.
 2. Mijnie Oosterom verplicht zich alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die door of namens de opdrachtgever noodzakelijk of gewenst wordt geacht ter uitvoering, ter toepassing en ter controle van het in deze overeenkomst overeengekomene, alles in de meest ruime zin des woords, doch met inachtneming
  van de privacy van betrokken partijen.
 3. De opdrachtgever is verplicht op verzoek van Mijnie Oosterom alle informatie te verstrekken verband
  houdende met de opdracht.


Artikel 7 Geheimhoudingsplicht

 1. Het is Mijnie Oosterom verboden zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever goederen, waaronder schriftelijke stukken danwel kopieën daarvan, de onderneming(en) van de opdrachtgever en met de opdrachtgever gelieerde ondernemingen betreffende, voor zichzelf te behouden, dan wel aan derden ter beschikking te stellen, alles in de meest ruime zin des woords. Deze goederen zijn en blijven eigendom van de opdrachtgever en met de opdrachtgever gelieerde ondernemingen.
 2. Mijnie Oosterom is tijdens de duur en na het beëindigen van deze overeenkomst gehouden tot strikte geheimhouding van alles wat omtrent zowel (de onderneming(en) van) de opdrachtgever alswel omtrent met de opdrachtgever gelieerde ondernemingen alswel omtrent (de onderneming(en) van) handelsrelaties/cliënten van de opdrachtgever of met de opdrachtgever gelieerde ondernemingen bekend is geworden en waaromtrent geheimhouding is opgelegd of waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs vermoed kan worden, alles in de meest ruime zin des woords.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Mijnie Oosterom is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden.


Artikel 9 Opzeggen

 1. De opdrachtgever kan, met inachtneming van de volgende bepalingen de overeenkomst opzeggen: - bij opzegging binnen 12 weken voor de eerste cursusdag dient de opdrachtgever 10% van de totale
  vergoeding te betalen; - bij opzegging binnen 6 weken voor de eerste cursusdag dient de opdrachtgever 50% van de totale
  vergoeding te betalen; - bij opzegging binnen één week dient de opdrachtgever de totale vergoeding te betalen.
 2. Mijnie Oosterom verplicht zich om bij opzegging door haarzelf binnen 6 weken voor aanvang van de eerste cursusdag te zorgen voor vervanging, met gelijkwaardige kwaliteiten als Mijnie Oosterom. Indien zij hierin niet slaagt, is zij verplicht de opdrachtgever een vergoeding van € 500,- te betalen. Indien bij deze opzegging er redenen van gewichtige aard zijn of dat er sprake is van een overmachtsituatie, zal hiervoor na overleg tussen beide partijen van afgezien kunnen worden.
 3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.


Artikel 10 Niet nakoming

 1. Ingeval Mijnie Oosterom haar verplichtingen – anders dan door de hiervoor beschreven opzegging - uit deze overeenkomst niet nakomt is de opdrachtgever gerechtigd het (restant van het) honorarium niet dan wel niet volledig uit te betalen, alsmede de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de opdrachtgever op een volledige schadevergoeding.
 2. Ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen – anders dan door de hiervoor beschreven opzegging - uit deze overeenkomst niet nakomt is Mijnie Oosterom gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van haar aanspraak op het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van Mijnie Oosterom op volledige schadevergoeding.
 3. Indien nakoming onmogelijk is geworden door een niet-toerekenbare tekortkoming dan is Mijnie Oosterom niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst.


Artikel 11 Looptijd en einde der overeenkomst

 1. Deze overeenkomst eindigt automatisch, met onmiddellijke ingang: - aan het einde van de overeengekomen duur van de opdracht; - door overlijden van Mijnie Oosterom; - met wederzijds goedvinden;
 • door faillietverklaring danwel surséance van betaling van de opdrachtgever respectievelijk Mijnie Oosterom;
 • -door ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in de artikelen 10 en 11.

 

Artikel 12 Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Mijnie Oosterom en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement Utrecht.


Mijnie Oosterom handelt in de uitoefening van haar beroep naar de inhoud en de geest van de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Opleiders (NVvO).